WLG logotype

Valeriya Semenova

Operations Manager